Trending

No tags found
Wednesday Feb 28, 2024

บลจ.ไทยพาณิชย์ปล่อยกองทริกเกอร์ ลุยตลาดหุ้นเทค

บลจ.ไทยพาณิชย์ ลุยตลาดหุ้นเทค ปล่อยกองทริกเกอร์ต่อเนื่อง เปิด IPO กอง SCBGTTG3 18-24 ก.พ.นี้ เป้าหมายทริกเกอร์ 6% ภายใน 6 เดือน นางนันท์มนัส เปี่ยมทิพย์มนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จจากการบริหารกองทุน SCBGTTG เข้าเป้าหมายทริกเกอร์ก่อนกำหนดเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทฯจึงได้เปิดเสนอขายกองทุนประเภททริกเกอร์ฟันด์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน กองทุนนี้จะเป็นการลงทุนในกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีแห่งอนาคต ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Thematic Trigger 3 (SCB Global Thematic Trigger 3 : SCBGTTG3) มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท เริ่มเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท โดยตั้งเป้าหมายทริกเกอร์ 6% ภายในระยะเวลา […]

Back to Top