Trending

No tags found
Thursday Feb 29, 2024

BKD แจ้งโอนขายหุ้นน้ำประปาให้ 7UP เสร็จสิ้นรวม 550 ล้านบาท

BKD จำหน่ายธุรกิจผลิตน้ำประปา จังหวัดภูเก็ต และพังงาให้ 7UP เสร็จสิ้น จำนวน 2.5 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่า 550 ล้านบาท

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) หรือ BKD แจ้งการขายหุ้นของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด ให้กับบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ 7UP แล้วเสร็จ

ตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการ บริษัท (“ผู้ขาย”) ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ได้มีมติอนุมัติการขายหุ้นซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ ของบริษัท โกลด์ ชอร์ส จำกัด โครงการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ส่งให้พื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต และบางส่วนของจังหวัดพังงา ให้กับเซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอ (“ผู้ซื้อ ”) จำนวน 2,551,976 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 550,000,000 บาท นั้น

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทได้รับชำระค่าหุ้น จำนวน 550,000,000 บาท จาก เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จนครบจำนวนแล้ว และบริษัทได้ดำเนินการโอนหุ้นทั้งหมด จำนวน 2,551,976 หุ้น ให้กับ เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

Back to Top