Trending

No tags found
Thursday Jul 18, 2024

บอร์ด ก.ล.ต.สั่ง Bitkub แก้ไขเหรียญ KUB ให้เสร็จใน 30 วัน หลังดื้อแพ่งยื้อเวลา

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 มีมติสั่งการให้บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer*

เพื่อจำกัดผลกระทบในเชิงระบบจากความเสี่ยงต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญ KUB จากการเข้าถึงระบบเว็บหวยออนไลน์ ถูกกฎหมาย บาทละ 1000 เชื่อถือได้ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการแก้ไขในเชิงเทคนิค (by design) และการลดโอกาสการแทรกแซงของบุคลากร รวมทั้งให้ Bitkub แสดงหลักฐานเกี่ยวกับการแก้ไขดังกล่าวอย่างชัดเจนต่อ ก.ล.ต. ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2565 (ครบกำหนดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565) นั้น

ต่อมา Bitkub ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามคำสั่งของคณะกรรมการข้างต้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 พิจารณาแล้ว เห็นว่า กรณีที่ Bitkub ยังไม่อาจดำเนินการประสานกับผู้ออกเหรียญให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 และให้แก้ไขในส่วนของมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจคเหรียญ KUB และ adminTransfer ตามการสั่งการของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งครบกำหนด 30 วันเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 และ Bitkub ได้ขอขยายระยะเวลาการดำเนินการมานั้น คณะกรรมการ ก.ล.ต. อาศัยอำนาจตามมาตรา 35 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิจิทัลฯ สั่งการให้ Bitkub ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่ครบกำหนดการสั่งการครั้งก่อน

ทั้งนี้ การแก้ไขดังกล่าวให้คำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงของ adminTransfer และหากผู้ออกเหรียญ KUB เลือกการแก้ไขโดยการยกเลิก adminTransfer ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB จัดให้มีการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ถือเหรียญด้วย นอกจากนี้ ในระหว่างการแก้ไขตามการสั่งการดังกล่าว ให้ Bitkub ประสานผู้ออกเหรียญ KUB ให้ดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงนโยบายการควบคุมการใช้ adminTransfer ให้มีความรัดกุมมากขึ้นตามที่ Bitkub เสนอมา โดยต้องคำนึงถึงการควบคุมความเสี่ยงจากการเข้าถึงกุญแจและการอนุมัติคำสั่ง adminTransfer บน smart contract ด้วย

หมายเหตุ : * adminTransfer คือ ระบบที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถโอนสินทรัพย์ดิจิทัลจากกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลใด ๆ ได้

ประกาศ ก.ล.ต. ฉบับที่ 108/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) แก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง”

ประกาศ ก.ล.ต. ฉบับที่ 123/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (Bitkub) ดำเนินการแก้ไขการคัดเลือกและอนุมัติเหรียญ KUB เข้ามาให้บริการในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565”

ประกาศ ก.ล.ต. ฉบับที่ 165/2565 “ก.ล.ต. เปิดเผยมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งให้ Bitkub แก้ไขการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน โดยประสานกับผู้ออกเหรียญ KUB ให้แก้ไขมาตรฐานเทคโนโลยีของโปรเจกต์เหรียญ KUB และแก้ไขในส่วนของ adminTransfer”

อ่านข่าวประกอบย้อนหลังเพิ่มเติม

Bitkub ประกาศเดินหน้าเทรดเหรียญ Bitkub Coin ในกระดานต่อ ชี้เป็นเหรียญมีคุณสมบัติตาม Listing Rule

ก.ล.ต. ขีดเส้นตาย Bitkub แก้ไขเกณฑ์คัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรดให้เสร็จ ภายใน 4 ส.ค.นี้

ก.ล.ต.ลงดาบปรับ Bitkub และบอร์ดอ่วม 15 ล้านบาท เหตุคัดเลือกเหรียญ KUB เข้ากระดานเทรดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

Back to Top