Trending

No tags found
Tuesday Mar 05, 2024

กลุ่ม ปตท. ปี 64 นำส่งเงินเข้ารัฐกว่า 8.25 หมื่นล้าน

ผลการดำเนินงานปี 64 ปตท.และบริษัทย่อย มีกำไร 5% ของยอดขาย บอร์ด ปตท. อนุมัติเงินปันผลประจำปี รวมเงินส่งรัฐปี 64 กว่า 82,500 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสร้างผลตอบแทนสู่ประเทศทุกมิติต่อเนื่อง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เป็นจำนวน 2.0 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 57,126 ล้านบาท จากผลประกอบการที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว รวมถึงความสามารถในการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ส่งเงินเข้ารัฐกว่า 82,500 ล้านบาท นอกเหนือจากงบประมาณกิจการเพื่อสังคม ปตท. ในปีที่ผ่านมา อีกกว่า 1,646 ล้านบาท ด้านผลการดำเนินงาน ปตท. และบริษัทย่อยปี […]

Back to Top